voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Jimīs Fotoproducties en haar klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Als hierna wordt gesproken over een klant, dan gaat het over een persoon, organisatie of instantie die met Jimīs Fotoproducties in contact treedt met betrekking tot een opdracht aangaande fotografie.

 

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Jimīs Fotoproducties heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

Fotografie in opdracht

 

Indien toestemming tot gebruik van een Fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij electronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Jimīs Fotoproducties.

 

De naam van Jimīs Fotoproducties dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de Foto in de publikatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Jimīs Fotoproducties een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publikatierechten.

 

Bij publikatie van een fotografisch werk dient de klant terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publikatie aan Jimīs Fotoproducties te doen toekomen.

 

Jimīs Fotoproducties is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Jimīs Fotoproducties. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Zowel Jimīs Fotoproducties als haar klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.

 

Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Jimīs Fotoproducties naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Jimīs Fotoproducties onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van Jimīs Fotoproducties in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de klant gewenste gebruik van het werk.

 

Overigens zal portretfotografie altijd vallen onder de prijzen zoals vermeld op de prijslijst van Jimīs Fotoproducties.

 

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Wanneer het om een offerte met aanbetaling gaat, staat de overeenkomst als vermeld in de offerte pas vast na betaling van genoemd bedrag.

 

De foto of fotoīs worden digitaal aangeleverd op een formaat van maximaal 5184 x 3456 megapixels en een kleurdiepte van 24 bits.

 

Jimīs Fotoproducties heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen creatief inzicht uit te voeren.

 

Portretfotografie

 

Fotoīs van mensen en objecten worden niet gebruikt voor de website van Jimīs Fotoproducties www.jimversteeg.com of enig ander publicatiemiddel, tenzij dit is overeengekomen met de geportretteerde of eigenaar van het object. Hiervoor zal in geval van een portret een model release worden getekend.

 

Bruidsreportage

 

Met het tekenen van een overeenkomst tot het maken van een bruidsreportage geeft Jimīs Fotoproducties de garantie om, buiten het geval van overmacht, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn en de opdracht naar behoren uit te voeren.

 

Bij het vastleggen van de datum en de tijden betaalt het bruidspaar de reserveringsvergoeding van 10% van het basistotaal. Deze vergoeding wordt bij het afnemen en betalen van de gemaakte reportage in mindering gebracht op het totale bedrag van de reportage, zoals vermeld in de offerte. Tot op het moment van betaling van deze vergoeding, staat van beide kanten de overeenkomst niet vast.

 

Het aantal foto’s per onderdeel en de grootte van de geleverde fotoīs in het album worden gekozen door Jimīs Fotoproducties, tenzij het bruidspaar uitdrukkelijk anders heeft besteld. De foto's kunnen online worden gezet, zodat het bruidspaar zelf de keuze kan maken welke foto's in het trouwalbum worden geplaatst.

 

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Jimīs Fotoproducties. De digitale originelen zijn eigendom van Jimīs Fotoproducties en worden onder de juiste condities gearchiveerd. De gemaakte foto’s mogen door Jimīs Fotoproducties uitsluitend worden getoond als bewijs van vakwerk in zijn eigen studio, in zijn portfolio, op zijn website www.jimversteeg.com of in het kader van een vakwedstrijd. Een andere wijze van openbaar maken is slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van het bruidspaar. De foto's op de geleverde DVD zijn in hoge resolutie en kunnen gebruikt worden voor normale afdrukken en vergrotingen.

  

Als Jimīs Fotoproducties door overmacht niet in staat is de opdracht uit te voeren wordt de reserveringsvergoeding terugbetaald. Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om een of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die het bruidspaar aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt het reserveringsbedrag aan Jimīs Fotoproducties.

 

Annulering

 

In geval van annulering van een opdracht heeft Jimīs Fotoproducties recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

 

Klachtafhandeling

 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Jimīs Fotoproducties te worden meegedeeld. Jimīs Fotoproducties heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

 

Copyright

 

De fotografische afbeeldingen op deze site www.jimversteeg.com zijn auteursrechterlijk beschermd en mogen op geen enkele wijze gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van Jim Versteeg.